Новини

11.09.2017 | Предотвратени посегателства

За периода от 01.08.2017 - 31.08.2017 год. автопатрулите по СОТ предотвратиха 57 престъпни посегателства .....

11.09.2017 | Нов обект на физическа охрана

На 18.08.2017 год. бе поет нов обект с физическа охрана, СОТ и централизирано видеонаблюдение в гр. Пловдив.

11.09.2017 | Нови обекти

Нови обекти са изградени със СОТ и поети под охрана в регион София, Бургас, Стара Загора, Пловдив ....